Thông số kỹ thuật tính toán bảo hiểm tiêu chuẩn thực hành và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành bảo hiểm

Thông số kỹ thuật tính toán bảo hiểm tiêu chuẩn thực hành và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành bảo hiểm

Tác giả: Đại học Nankai Quản lý rủi ro và Vụ Bảo hiểm Li Xiufang chỉnh sửa: [Trung Quốc Mạng Bảo hiểm] Ngày: (28 tháng 5 năm 2003)

    môi trường kinh tế, những thay đổi trong môi trường tài chính, đặc biệt là từ năm 1996, Trung Quốc cắt giảm lãi suất tám lần để ngành công nghiệp bảo hiểm nhân thọ của Trung Quốc đã mang lại những khó khăn và thách thức chưa từng có. Những thay đổi trong môi trường hoạt động của công ty bảo hiểm nhân thọ đã phải tìm hướng phát triển sản phẩm mới, tổng cố định được bảo hiểm, các sản phẩm liên kết đầu tư cấu trúc lãi suất cố định sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bị hỏng, các công ty bảo hiểm nhân thọ đã phát triển truyền thống, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phổ thông và cổ tức, và những các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới như các công ty bảo hiểm nhân thọ tránh rủi ro, để tìm ra chính nghĩa là thị trường tăng trưởng mới, mà còn trở thành tâm điểm của sự phát triển kinh doanh của công ty. Do Ủy ban Bảo hiểm quy định Trung Quốc “tham gia quy định bảo hiểm tính toán bảo hiểm”, “quy định bảo hiểm liên kết đầu tư tính toán bảo hiểm”, “quy định bảo hiểm nhân thọ phổ quát tính toán bảo hiểm” (sau đây gọi là “Quy chế”) vào năm 2003 sẽ có hiệu lực ngày 1 tháng 7, các ” quy định “nhằm tăng cường sự giám sát của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới, điều tiết bảo hiểm nhân thọ sản phẩm mới tính toán bảo hiểm, cải thiện môi trường thị trường đã ảnh hưởng sâu rộng ý nghĩa.


Thứ nhất, “quy tắc” ban hành giúp đỡ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
của người tiêu dùng bảo hiểm và các sản phẩm bảo hiểm sau khi thay đổi môi trường kinh nghiệm những thay đổi lớn có xu hướng trở nên hợp lý hơn, lý do chủ yếu được thể hiện trong hợp lý hóa nhận thức bảo hiểm, chọn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sự lựa chọn hợp lý và hợp lý của các công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, do thị trường bảo hiểm nhân thọ của Trung Quốc vẫn chưa có một thị trường hoàn toàn trưởng thành, người tiêu dùng đã không đạt được đầy đủ mức độ tiêu dùng hợp lý, họ có một số hạn chế cho phức tạp mới kiến thức sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và sự hiểu biết, và phần ứng xử sai lầm của các đại lý và thông tin chưa đầy đủ của người tiêu dùng, gây nhầm lẫn trên thị trường bảo hiểm nhân thọ và nhận thức của người tiêu dùng các sản phẩm mới, hạn chế sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ. entry sắp tới có hiệu lực của “quy tắc” cho nhiều khía cạnh của sản phẩm mới đã được hạn chế, nhiều quy định trong đó đã đóng một vai trò trong việc duy trì lợi ích của người tiêu dùng.
“Tham gia quy định tính toán bảo hiểm bảo hiểm” nêu rõ cơ sở cho phương pháp tính toán và tính toán giá trị tiền mặt tối thiểu khác nhau của các chính sách thời hạn bảo hiểm, yêu cầu phân phối cổ tức của nguyên tắc nguyên tắc công bằng và bền vững phải đáp ứng, tất cả các cách để phân phối cổ tức và phương pháp tính toán tiền thưởng đưa ra một định nghĩa rõ ràng; “quy định tính toán bảo hiểm bảo hiểm liên kết đầu tư” trong các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư nên được yêu cầu để đảm bảo mức cao nhất về chi phí tính, nếu không đảm bảo, phương pháp của việc thay đổi mức phí phải được thỏa thuận trong các điều khoản của hợp đồng, đồng thời, cũng cung cấp chi phí tiêu chuẩn cao nhất của dự án có thể bị tính phí cho bảo hiểm liên kết đầu tư cũng như một phần của chi phí của dự án; “bảo hiểm nhân thọ quy định tính toán bảo hiểm phổ quát” tối thiểu lãi suất được bảo đảm và chi phí bảo hiểm toàn cầu có thể bị tính phí cho Benefit mục tử, chính sách BHYT toàn dân cung cấp sản phẩm và một phần của chi phí các tiêu chuẩn cao nhất của dự án được nêu rõ ràng xác định. Những nội dung được bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đối với một số phạm vi, ngay cả khi người tiêu dùng không thể hiểu đầy đủ về toàn bộ nội dung của sản phẩm mới, nội dung của các quy định này để cung cấp cho người tiêu dùng một sự đảm bảo tối thiểu và cam kết nội dung liên quan.

Thứ hai, các “quy tắc” có lợi cho sự ra đời của kiểm soát rủi ro của công ty
công ty bảo hiểm nhân thọ trong quá trình kinh doanh luôn được đối mặt với những rủi ro khác nhau, chẳng hạn như rủi ro lãi suất biến động, rủi ro cuộc sống, nguy cơ lạm phát, quản lý rủi ro hiệu quả, và đảm bảo khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm nhân thọ của công ty nội dung cốt lõi. môi trường kinh tế, những thay đổi trong môi trường tài chính chắc chắn sẽ dẫn đến những thay đổi trong môi trường hoạt động của bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ một số lượng lớn các nhà khai thác trong quá trình phát triển của sản phẩm mới này sẽ phải đối mặt với những tình huống mới hơn và những vấn đề mới, và lợi ích lâu dài của công ty và lợi ích ngắn hạn không sự nhất quán hoàn toàn có thể dẫn đến hành vi phi tiêu chuẩn của một số công ty, cùng với thông tin không đầy đủ và độ phức tạp của sản phẩm bảo hiểm, để người tiêu dùng có một số câu hỏi về sản phẩm mới. quy định tính toán bảo hiểm của sản phẩm mới một cách toàn diện điều chỉnh hình thức sản phẩm mới, nhắc nhở công ty để thiết lập mục tiêu kinh doanh dài hạn, bằng cách giới hạn giá các sản phẩm khác nhau, đánh giá, phân phối lợi ích, và chi phí trích phương pháp cơ bản để kiểm soát rủi ro của sản phẩm mới nổi, bảo lãnh bảo hiểm nhân thọ lâu dài ổn định kinh doanh của công ty. Trong thời gian ngắn, “quy tắc” một cách hiệu quả có thể kiểm soát hành vi thị trường của công ty đến một mức độ nhất định, từ quan điểm dài hạn, “đòi hỏi” nguy cơ lâu dài của các công ty bảo hiểm nhân thọ có thể được kiểm soát trong chừng mực nào của pháp luật và các quy định, các phương pháp kỹ thuật, để đảm bảo rằng sự ổn định hoạt động bảo hiểm của công ty cuộc sống.

Thứ ba, “quy tắc” ban hành giúp chuẩn chuẩn ngành
quy định tính toán bảo hiểm của sản phẩm mới ảnh hưởng trực tiếp nhất là để điều chỉnh các tiêu chuẩn công nghiệp, để các quy tắc kinh doanh bảo hiểm phải tuân theo. tiêu chuẩn tính toán bảo hiểm thực hành để hướng dẫn tiêu chuẩn công nghiệp quản lý tài liệu theo chương trình, yêu cầu quy định nếu lâu dài tụt hậu so với sự phát triển của thị trường, chắc chắn sẽ dẫn đến khai thác thị trường của sự nhầm lẫn. nghề tính toán bảo hiểm Trung Quốc bắt đầu muộn, đầu ý tưởng chính là để hấp thụ tính toán bảo hiểm nước ngoài, phương pháp tính toán bảo hiểm và thực hành tính toán bảo hiểm, cùng với Trung Quốc để thiết lập hệ thống kiểm tra tính toán bảo hiểm chuyên nghiệp, nghề tính toán bảo hiểm Trung Quốc để có được sự phát triển to lớn của kinh nghiệm tính toán bảo hiểm tích lũy liên tục, nhà quản lý tiếp tục tăng cường sự giám sát của các khía cạnh tính toán bảo hiểm của sự ra đời của nhiều loại hình tiêu chuẩn tính toán bảo hiểm thực hành. Trung Quốc Bảo hiểm Ủy ban điều tiết từ năm 1999, đã đưa ra một “quy định bảo hiểm nhân thọ tính toán bảo hiểm”, “bảo hiểm tai nạn quy định tính toán bảo hiểm”, “quy định bảo hiểm y tế tính toán bảo hiểm”, “tham gia bảo hiểm biện pháp tạm thời”, “bảo hiểm liên kết đầu tư Các biện pháp tạm thời” “bảo hiểm nhân thọ sản phẩm quản lý hồ sơ biện pháp tạm thời”, “mới tiết lộ các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thông tin biện pháp tạm thời”, “quy định khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm thấp nhất và các chỉ số giám sát” và các quy định khác, và phần giới thiệu này của “quy định tính toán bảo hiểm bảo hiểm tham gia” “bảo hiểm liên kết đầu tư quy định tính toán bảo hiểm”, “quy định bảo hiểm nhân thọ phổ quát tính toán bảo hiểm” để cải thiện hơn nữa hệ thống quản lý tính toán bảo hiểm, và thúc đẩy công tác quản lý chuyên nghiệp của bảo hiểm nhân thọ và các quy định chuyên môn.


Thứ tư, “quy tắc” giới thiệu sẽ giúp cải thiện khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp, và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp
như tiếp tục tăng trưởng kinh tế, tăng mức sống, sức mạnh của Trung Quốc thu mua bình quân đầu người ngày càng tăng, nhận thức quản lý rủi ro của công dân, phát triển nhận thức về đầu tư , chúng ta cần phải có được an ninh tài chính và kinh tế chuyên nghiệp của dịch vụ tích hợp. Các công ty bảo hiểm là một tổ chức tài chính để cung cấp an ninh tài chính và quản lý tài chính chuyên nghiệp có nhiều đối thủ cạnh tranh, về các quy định có liên quan của các sản phẩm mới có thể đảm bảo tính công bằng của các sản phẩm, do đó giữa khách hàng và công ty bảo hiểm một chia sẻ rủi ro hợp lý trong việc tiếp cận kết quả hoạt động, cải thiện an toàn chỉ số tín dụng ngành công nghiệp, và thiết lập niềm tin tiêu dùng lâu dài trong ngành công nghiệp bảo hiểm, để đảm bảo khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp bảo hiểm. Ngoài ra, tiêu chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và hành vi thị trường, nó là hợp lý để phát triển thị trường bảo hiểm, để tránh khai thác quá mức các nguồn lực và một sự lãng phí bảo hiểm, ngành bảo hiểm để đảm bảo phát triển bền vững.

Ngoài ra, bất kỳ pháp luật cần phải cải thiện và trưởng thành thực tế và liên tục thay đổi dài, đặc biệt đối với việc mở rộng nhanh chóng của thị trường bảo hiểm của Trung Quốc là có liên quan, với sự xuất hiện của những vấn đề mới, một loạt các luật và quy định cần phải xem xét lại và cải thiện dần dần, Bảo hiểm liên quan chặt chẽ với nhân vật và sự trưởng thành của thị trường bảo hiểm với việc thành lập hệ thống quản lý, và các khía cạnh khác nhau của quy định về kiềm chế lẫn nhau và phối hợp lẫn nhau. Chúng ta biết rằng các công ty khác nhau có thể có kích thước khác nhau của thị trường, sức mạnh vốn, quản lý, khả năng kỹ thuật, tính toán bảo hiểm và hệ thống phần mềm tính toán bảo hiểm, các tiêu chuẩn tương đối thống nhất và yêu cầu cụ thể có thể cung cấp cho các công ty khác nhau có những tác động khác nhau. Với sự cải tiến liên tục của cấp quản lý tiếp tục trưởng thành và thị trường, nhà quản lý trong việc phát triển các quy định có thể tập trung hơn vào các vĩ mô, và các công ty bảo hiểm trong một quy định tính toán bảo hiểm quy định thống nhất, dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn tính toán bảo hiểm, tính toán bảo hiểm về mặt kỹ thuật hơn không gian, đặc điểm riêng tính toán bảo hiểm khác nhau, để đạt được hiệu quả quản lý tốt hơn.
Tăng cường công tác giám sát và phát triển của thị trường là việc thúc đẩy lẫn nhau và kiềm chế lẫn nhau của một mâu thuẫn, thị trường bảo hiểm sức khỏe chúng ta cần phải bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, lợi ích của các mục tiêu quy định của công ty bảo hiểm và các cơ quan quản lý cuối cùng nên đạt được thỏa thuận, chúng tôi mong muốn một trưởng thành hơn, thị trường bảo hiểm sức khỏe.